Tänker ni? – antivaccinrörelsens bristfälliga kritik av vaccinrekommendationer del 3

Detta är den tredje delen i granskningen av antivaccinationsrörelsens kritik mot vaccinrekommendationer. Del 1 hittar ni här och del 2 här.

16. Effekt av vaccin kontra frånvaro av sjukdom

Givetvis menar man inte att enbart frånvaro av sjukdom är belägg för effekt av vaccin. Snarare menar man att en minskning i antalet nya fall i vaccinerade länder trots att det inte finns någon annan trovärdig faktor som kan redogöra för minskningen. I bland kan man jämföra med incidensen i förhållande till länder där man inte vaccinerar eller i förhållande till en kontrollgrupp (för moderna vaccin) där risken för att bli utsatt för patogenerna är mer eller mindre lika. Dessutom är många vaccinförebyggande sjukdomar så smittsamma att de flesta skulle bli sjuka i en icke-vaccinerad population.

17. Så nära, men ändå så långt borta…

Ahlm verkar i alla fall ha förstått nu att inget vaccin har 100% skyddseffekt. Men sedan blir det bara fel. I ett utbrott av en vaccinförebyggande sjukdom så blir det framförallt två grupper som blir sjuka, de som är mottagliga och icke-vaccinerade, samt de som är mottagliga och vaccinerade (de ~5% där vaccinet inte gav immunitet). De som är icke-vaccinerade fungerar alltså i vissa fall som en slags elddon som ger upphov till utbrotten även bland de vaccinerade som råkar vara i de ~5% där vaccinet inte gav skyddseffekt.

I vissa extremt sällsynta fall kan det även uppstå utbrott i en population där 100% av individerna är vaccinerade. Detta beror på en slumpmässig klustring av individer som just föll i detta 5% intervall. Som sagt är detta extremt osannolikt och man måste komma ihåg att jämföra detta med de gånger det inte skett utbrott i en population med hög vaccinationstäckning för att få en rationell bild över hur läget ser ut.

Den procentuella andel vaccinerade som behövs för att uppnå flockimmunitet är baserade på matematiska förenklingar, som att antalet icke-vaccinerade är slumpmässigt fördelade. I verkligheten är detta endast en approximation; vaccinvägrare tenderar att klustras geografiskt. Då kan man få vissa geografiska regioner med en mycket lägre andel vaccinerade än det nationella genomsnittet. Så trots att det nationella genomsnittet kan vara över 90% i t. ex. USA, så finns det vissa området som t. ex. Ashland i delstaten Oreagon (PBS, 2010) där andelen fullt vaccinerade är 70% eller till och med så lågt som 40% i vissa skolor nära Marina del Ray (Novella, 2009).

18. Felaktiga påståenden om påssjuka

Ahlm gör sig återigen skyldig till en ohederlig citattaktik, men detta gången är citatet från Socialstyrelsens rapport (Socialstyrelsen, 2008) både felciterat och ur sitt sammanhang. Citatet som presenteras är:

Påssjuka bryter även ut i områden där man haft bra vaccinationstäckning. En möjlig förklaring skulle kunna vara att parotitvaccin inte har lika gott skydd mot samtliga cirkulerande genotyper, alternativt att koncentrationerna av antikroppar klingar av utan naturlig boostring.

Ahlm använder detta för att dra slutsatsen att ”Alltså vet man inte hur vaccinet verkar, vad det skyddar emot och om det egentligen skyddar”, vilket är helt fel.

Det faktiska texten ser ut så här:

En engelsk fallkontrollstudie gjord i samband med ett utbrott av påssjuka år 1998–1999 beräknar skyddseffekten till 64 procent (konfidensintervall 40–78 procent) efter en vaccindos men till 88 procent (konfidensintervall 62–96 procent) efter två doser. I en svensk studie i samband med ett påssjukeutbrott år 2004 beräknades skyddseffekten av en respektive två doser till 65 procent och 91 procent, vilket stämmer väl överens med den engelska beräkningen och med resultaten i ett flertal andra observationella studier.

Till skillnad från vad som gäller för mässling tycks påssjuka bryta ut även i områden där man haft hygglig vaccinationstäckning. En möjlig förklaring skulle kunna vara att parotitvaccin inte har lika gott skydd mot samtliga cirkulerande genotyper, alternativt att koncentrationerna av antikroppar klingar av utan naturlig boostring (s. 86-87).

Notera hur Ahlm bytt ut ”hygglig” mot ”bra” och utelämnat diskussionen om skyddseffekt för att få läsarna att tro att vaccinet mot påssjuka är ineffektivt. Tvärt emot Ahlm vet man alltså att två doser ger ett skydd på runt 90% (enligt de två studierna ovan). Atkinson m.fl. (2011) sätter skyddseffekten av vaccinet till 95%.

Ahlm förstår dessutom inte vetenskapligt språkbruk när det gäller förslag till förklaringsmodeller. När man säger saker som ”en möjlig förklaring kan vara” betyder det inte att man i ren desperation hittar på lite hur som helst, utan att man anger en trovärdig förklaring med en lämplig bestämning för att ange att man inte för fram detta som en absolut sanning. Det är alltså någon man gör för att försäkra sig om påståendets intellektuella integritet, inte för att ange att man inte vet vad man pratar om.

Ahlm ondgör sig över att det trots vaccination skett ett utbrott av påssjuka i USA under år 2006. Referensen som anges är Marin m.fl. (2008). Återigen verkar Ahlm inte ha läst artikeln, för den säger att vaccinering mot påssjuka gjorde att sjukdomen minskade dramatiskt i USA. Ett finns exempel på hur vaccinmotståndare körsbärsplockar den vetenskapliga litteraturen. Artikeln som Ahlm refererar till pekar också på att den största majoriteten (~80%) hade fått sin andra dos för över 10 år sedan.

Detta är alltså förenligt med de förklaringsmodeller som Socialstyrelsen anger: det kan vara så att antikroppar mot påssjuka minskar utan naturlig boostring. Atkinson m.fl. (2011) påpekar också att utbrotten av påssjuka har skett i samhällen där människor levt mycket tätt med varandra, vilket kan vara ytterligare en delförklaring.

19. Naturlig boostring och förfalskade citat

Föga överraskande så sker citeringen från Socialstyrelsens rapport (Socialstyrelsen, 2008) på ett mycket vilseledande sätt (både felciterande och citerande ur sitt sammanhang). Citatet som presenteras av Ahlm är:

Man talar om naturlig boostring när en person som är immun mot ett visst smittämne utsätts för smitta och i samband med det får ett förstärkt immunförsvar mot sjukdomen. Det innebär att så länge som en smittsam sjukdom cirkulerar i befolkningen så fylls immuniteten på, men om smittämnet försvinner så försvinner också möjligheten till naturlig boostring, vilket kan innebära att påfyllnadsdoser av vaccin behövs.Vissa sjukdomar, t ex mässling, ger ett livslångt skydd till skillnad från vaccin.

Allt utom sista meningen kommer från s. 121, där vi kan läsa att, tvärt emot vad Ahlm hävdade (att man inte vet om vaccin skyddar eller vad det skyddar mot):

Immunitetsläget i den svenska befolkningen har sedan 1960-talet övervakats ungefär vart tionde år genom seroepidemiologiska tvärsnittsstudier vid Smittskyddsinstitutet, till exempel 1997. Insamling till nästa undersökning genomfördes hösten 2007 och analyser pågår. Det innebär att blodprover från olika åldersgrupper nu (april 2008) analyseras med avseende på antikroppar mot de sjukdomar som ingår i aktuella vaccinationsprogram. Antikroppsnivåerna speglar den samlade effekten av vaccinationer och infektion.

En person som har antikroppar är alltså vaccinerad, eller har varit utsatt för smitta – eller både och. Man talar om naturlig boostring när en person som är immun mot ett visst smittämne utsätts för smitta och i samband med det får ett förstärkt immunförsvar mot sjukdomen. Det innebär att så länge som en smittsam sjukdom cirkulerar i befolkningen så fylls immuniteten på, men om smittämnet försvinner så försvinner också möjligheten till naturlig boostring, vilket kan innebära att påfyllnadsdoser av vaccin behövs. För att kunna bedöma lämpliga tidpunkter för vaccinbooster måste man övervaka hur immunitetsläget förändras över tid.

Sista meningen kommer förmodligen från sidan 131, där vi kan läsa att:

Vissa sjukdomar ger mer långvarigt skydd än vacciner; det gäller t.ex. mässling.

Givetvis var det inte en korrekt citering av Ahlm nu heller. Men även en korrekt citering skulle vara tagit ur sitt sammanhang (alternativt körsbärsplockad), som lyder:

Är det inte bättre att uppnå naturligt skydd?

Vaccination leder i princip till samma typ av immunsvar som man får efter att ha haft en sjukdom, dvs. skyddet som sådant är lika naturligt efter vaccination som efter sjukdom. Skillnaden är vad som utlöser immunsvaret. Vid vaccination får man en kontrollerad dos av avdödat eller levande men försvagat smittämne. Detta sker vid en kontrollerad tidpunkt. Vid sjukdom råkar man i stället ut för en okontrollerad dos av det ”vilda” smittämnet vid en tidpunkt som man inte kan bestämma över.

Oftast behöver immunförsvaret någon form av påminnelse för att upprätthålla ett bra och långvarigt skydd. Det gäller både efter sjukdom och efter vaccination. En sådan påminnelse kan vara att man senare i livet träffar på smittämnet, eller att man får påfyllnadsdoser av vaccin. Vissa sjukdomar ger mer långvarigt skydd än vacciner; det gäller t.ex. mässling. Andra ger mer kortvarigt eller bristande skydd (t.ex. stelkramp, Hib hos småbarn).

Notera hur Ahlm av en händelse inte tagit med att skyddet av vaccin är lika naturligt som efter en naturlig infektion och att en nedgång i skydd sker både efter vaccination och naturlig infektion (beroende på vilken sjukdom/vilket vaccin vi pratar om). En av vaccinmotståndarnas resonemang har länge varit att en naturlig infektion är bättre än sjukdomen, vilket alltså inte är fallet. Inte heller kan man utsättas för naturlig boostring om man inte blivit vaccinerad (eller varit sjuk).

20. Vaccinmotståndarnas bristfälliga matematiska kunskaper

Återigen visar svenska vaccinmotståndare att deras argumentation är baserat på ett grundläggande matematiskt missförstånd. Detta avslöjades i artikel Vaccinmotståndarnas matematiska okunskap, men det är värt att sammanfattas.

De flesta individer är vaccinerade och inget vaccin ger 100% skyddseffekt. Detta medför att det absoluta antalet som insjuknar kommer att bli vaccinerade, helt enkelt för att antalet individer som befinner sig i det 5% intervallet där vaccinet inte ger skyddseffekt är mycket större än antalet individer som inte är vaccinerade. Dock är andelen mottagliga och vaccinerade av gruppen vaccinerade betydligt lägre än andelen mottagliga och icke-vaccinerade (som oftast är 100%). Socialstyrelsen (2008) förklarar:

Hur kan vaccinet skydda när antalet sjukdomsfall bland vaccinerade ökar?

Inget vaccin skyddar till 100 procent, vilket innebär att även några vaccinerade kan bli sjuka. I takt med att allt fler vaccineras återfinns allt fler av alla som blir sjuka bland de vaccinerade. Då alla är vaccinerade blir det paradoxalt nog (ett fåtal av) de vaccinerade som blir sjuka!

I tabell 12 finns ett hypotetiskt exempel, som utgår från ett antagande om 95 procents skyddseffekt av mässlingsvaccination samt att 100 procent av de ovaccinerade skulle bli sjuka. Det totala antalet mässlingsfall sjunker ju fler som är vaccinerade, sam tidigt allt fler av de få kvarvarande fallen inträffar bland vaccinerade. Att fler som är vaccinerade blir sjuka beror alltså bara på att de flesta är vaccinerade.

Det ovanstående resonemanget gäller dock endast så länge som smittämnet cirkulerar i samhället. Då vaccinationstäckningen har nått en viss nivå, 80–95 procent beroende på smittämnets smittsamhet, slutar ämnet cirkulera och antalet insjuknade kan gå ner till noll. Risken finns dock att smittämnet återkommer från en ovaccinerad omvärld. (s. 134)

Vaccinmotståndarna blandar alltså ihop absoluta antal insjuknade med relativ risk (och kallar denna enkla högstadiematematik för ”önsketänkande”). Låt oss ta ett överdrivet hypotetiskt exempel för tydlighetens skull: många fler dör i duschen än som dör av att bli biten av en dödlig giftorm. Betyder det här att det är ofarligt att bli biten av en dödlig giftorm? Givetvis inte. Anledningen att många fler dör i duschen beror på att det är fler som duschar än som blir biten av en dödlig giftorm, inte att giftormar är ofarliga!

Förutom de anledningar till sällsynta utbrott bland vaccinerade populationer som togs upp i stycke 17 är det möjligt att importera fall av t. ex. mässling från länder där mässling finns endemisk och föra det tillbaka.

21. Värdet av att läsa och förstå de referenser man använder…

I ren desperation anger Ahlm ett antal referenser för att vederlägga den elementära högstadiematematiken ovan genom att hävda att det funnits utbrott trots hög vaccinationsgrad. Detta bemöttes i stycke 17 och ytterligare en anledning är att det är möjligt att importera fall av sjukdomen från länder där den finns endemisk (eller i en annan form) och föra det tillbaka till landet i fråga. Men låt oss granska Ahlms referenser i detalj för fullständighetens skull.

Den första referensen är till Gustafson et. al. (1987) och är med andra ord en mycket gammal artikel (så gammalt att den inte ens finns i många fulltextsamlingar!). Det som är unikt med denna referens är dock att den faktiskt hävdar det Ahlm säger att den gör. Över 99% var vaccinerade och runt 95% var skyddade. Så varför skedde det ett utbrott? En kommentar av Eichenwald (1988) publicerad i tidskriften Pediatrics Infectious Disease Journal från menar att ”patients who contracted measles years after vaccination generally demonstrate an IgM antibody response, suggesting that primary vaccine failure is the explanation”. Det kan alltså förklaras med att vaccinet inte skyddar 100% av de vaccinerade. Som vanligt får vi komma ihåg att det räcker inte med att påpeka att sällsynta utbrott kan ske trots hög vaccinationsgrad, utan man måste jämföra med alla de gånger utbrott inte sker.

Den andra referensen Ahlm anger är Sutter et. al. (1991). Den beskriver ett utbrott av polio i Oman. Ahlm hävdar att utbrottet skedde trots full vaccinering med tre doser av det orala poliovaccinet. Detta är dock vilseledande. Artikelns titel anger att polio har spritts till barn som har varit fullt vaccinerade, inte att regionen haft en 100% vaccinationsgrad. Detta hade Ahlm upptäckt om hon ens brytt sig om att läsa artikelns abstrakt. Där kan vi läsa att: ”Incidence of paralytic disease was highest in children younger than 2 years (87/100 000) despite an immunisation programme that recently had raised coverage with 3 doses of oral poliovirus vaccine (OPV) among 12-month-old children from 67% to 87%”.

Alltså var det inte alls så att det var en 100% vaccinerad population, utan endast 87% av barn yngre än två hade fått tre doser av OPV. Artikelns diskussion anger också en annan viktig förklaring till utbrottet: antalet mottagliga spädbarn ökade på grund av förseningar i vaccinprogrammet. I området så fullbordades den vid 7 månaders ålder, snarare än vid 3.5 som var rekommenderat av Expanded Programme on Immunization (EPI). Så för att sammanfatta: andelen vaccinerade i gruppen var inte alls 100%, utan endast 87%, och det fanns förseningar i vaccinprogrammet som förmodligen bidrog till utbrottet.

Den tredje referensen som anges är Hivo (1986), alltså ytterligare en ålderdomlig hänvisning som är svår att hitta i fulltextsamlingar. Här är det också så att Ahlm antagligen ”läst artikeln” genom att läsa rubriken endast. Enligt abstraktet var det först efter utbrottet hade besegrats som vaccinationstäckningen ökade till 95%. Artikeln anger brister i flockimmunitet till den epidemiska varianten av polio typ tre (som skiljde sig från typ 3 varianten som fanns i vaccinet) som orsak till utbrottet. Med andra ord var det inte så att vaccinet är boven i dramat, utan evolutionen.

Den fjärde referensen är CDC (1984) kring ett mässlingsutbrott i en population där 100% av individerna har varit vaccinerade. Tråkigt nog läste nog Ahlm inte artikeln, som tydligt förklarar att

If waning immunity is not a problem, this outbreak suggests that measles transmission can occur within the 2%-10% of expected vaccine failures. However, transmission was not sustained beyond 36 days in this outbreak, and community spread was principally among unvaccinated preschool children.

The infrequent occurrence of measles among highly vaccinated persons suggests that this outbreak may have resulted from chance clustering of otherwise randomly distributed vaccine failures in the community.

That measles transmission can occur among vaccine failures makes it even more important to ensure persons are adequately vaccinated. Had there been a substantial number of unvaccinated or inadequately vaccinated students in the high school and the community, transmission in Sangamon County probably would have been sustained.

Alltså, inget vaccin ger 100% skyddseffekt och detta utbrott av mässling förklaras av CDC med slumpmässig klustring av de förväntande fallen där vaccinet inte tog. Notera även att spridningen utanför skolan skedde mestadels bland icke-vaccinerade förskolebarn samt att CDC betonar vikten av vaccination. De menar till och med att utbrottet skulle fortsatt istället för att klinga av om fler hade varit icke-vaccinerade. Återigen säger Ahlms referens tvärt emot hennes egna slutsatser.

Den femte och sista referensen som Ahlm anger är Gould et. al. (2009). Till skillnad från de övriga referenserna så är denna någorlunda nutida. Den beskriver ett utbrott av vattenkoppor. Ahlm hävdar att populationen hade 97% vaccinationtäckning. Detta är återigen en halvsanning. Det var 97% av barnen som hade fått första dosen vaccin. Men det var endast 39% som hade fått två doser av vaccinet. Artikelförfattarna drar slutsatsen att ”It is possible that higher 2-dose coverage at the school would have prevented the second outbreak from occurring, or that high coverage with 2 doses of varicella vaccine will reduce the number of outbreaks in the population.”

Med andra ord kan det ha varit möjligt att förhindra det andra utbrottet om fler hade varit vaccinerade med en andra dos (vilket är vad amerikanska myndigheter nu rekommenderar). Överlag handlar denna artikel om värdet av en andra dos vaccin mot vattenkoppor, inte kring frågan om vaccinet är effektivt.

Ahlm anger även andra sidor som enligt henne ger exempel på vaccinmisslyckanden, och om man tittar på dem så är det uppenbart att Ahlm direkt tagit exemplen från dessa utan att ens brytt sig om att läsa (de gamla) referenserna själva. Minst sagt oseriöst.

22. Myten som vägrar att dö…

Alhm hänvisar till en studie som hävdar visa att vaccin orsakar autism. Problemet är att detta är en telefonintervju utförd av den vinklade intresseorganisationen Generation Rescue. Studien har inte heller blivit publicerad i en referentgranskat tidskrift och därför inte granskats av experter inom området.

Dussintals studier har visat att vaccin inte orsakar autism, så det är nog en av de mest motbevisade påståenden som vaccinmotståndarna någonsin gjorts. För en översikt av dessa studier, se översiktsartikeln av Gerber och Offit (2009).

En tysk studie, dock begränsad i sitt omfång, gjorde en uppföljning på en vaccinerad grupp och en icke-vaccinerad grupp. De kom fram till att den icke-vaccinerade gruppen hade en mycket högre förekomst av vaccinförebyggande sjukdomar, men att det inte fanns någon skillnad mellan de två grupperna i förekomst av allergier och icke-specifika infektioner (Schmitz, Poethko-Müller, Reiter, & Schlaud, 2011).

23. Vem tar ansvaret?

Ahlm hävdar att tillverkna inte blir ansvariga om man råkar ut för en biverkning. Detta är återigen en halvsanning. Om vi begränsar oss till det amerikanska sammanhanget så gjorde vaccinmotståndarnas propaganda så att läkemedelsbolagen som producerade vaccin blev stämda så många gånger att det chockhöjde preiserna eller helt enkelt slutade producera vaccin överhuvudtaget. Detta ledde till att man blev orolig för att det amerikanska vaccinprogrammet över sikt antingen skulle genomlida allvarliga vaccinbrister eller totalt kollapsa på grund av dålig tillgång. Dessutom så kunde läkemedelsbolagen med sina advokater förhala domstolsförhandlingarna, vilket var till nackdel för de som stämde dem.

Så vad man gjorde var att man skapade en lag som hette National Childhood Vaccine Injury Act (NCVIA). Den utvärderar påståenden om vaccinskador och har en avslappnad bevisbörda för de som familjer som vill få kompensation för vad de anser är vaccinskador. Man kan med andra ord dömma i privatpersonens favör utan att man behöver visa att läkemedelsbolaget gjort fel. Det man behövde vissa var en vetenskapligt trovärdig förklaringsmodell, en logisk kedja av orsak/verkan och peka på ett kronologiskt samband (Offit, 2005; 2008).

Så det är inte så att de som faktiskt får en sällsynt och allvarlig biverkning lämnas ute i kylan. De får kompensation och det är mycket lättare ny än förr att bli kompenserade.

24. Vaccinmotståndarnas etiska ansvar

Vi vet att skyddseffekten från vaccin är mycket hög. Vi vet att incidensen av vaccinförebyggandesjukdomar har gått ner efter vaccinationen startades. Vi vet att man har mycket högre relativ risk att bli sjuk om man inte är vaccinerad. Vi vet att förlusten av flockimmunitet leder till nya utbrott i områden med lägre lokal vaccinationstäckning. Detta är etablerat bortom varje rimligt tvivel av den ackumulerade vetenskapliga kunskapen vi har tillgång till idag.

Mot detta har vi konspirationstroende och fantatiska vaccinmotståndare som inte ens klarar av att förstå de enklaste matematiska resonemangen. Som inte klarar av att läsa och förstå de studier de hänvisar till. Som sprider felaktigheter som vi vet kan leda till att fler blir sjuka i de infektionssjukdomar vi just nu har kontroll över.

Det finns ett oerhört stort etiskt ansvar hos de mörka samhällskrafter som syftar till att underminera allmänhetens förtroende för vaccin genom att sprida myter, konspiratoriskt tänkande, vetenskapliga felaktigheter och skräckpropaganda.

Referenser och vidare läsning

Atkinson, W., Wolfe, C., & Hamborsky, J. (Eds.). (2011). Epidemiology and Prevention of Vaccine-Preventable Diseases (12th ed.): The Public Health Foundation.

CDC. (1984). Measles Outbreak among Vaccinated High School Students — Illinois. Morbidity and Mortality Weekly Report. 33(24), 349-51

CDC. (2011a). Reports of Health Concerns Following HPV Vaccination. Hämtad: 2012-02-18.

CDC. (2011b). Basics and Common Questions:Some Common Misconceptions about vaccination and how to respond to them. Hämtad: 2012-02-18.

Deer, B. (2011a). How the vaccine crisis was meant to make money. BMJ, 342. doi: 10.1136/bmj.c5258

Deer, B. (2011b). How the case against the MMR vaccine was fixed. BMJ, 342: c5347. doi: 10.1136/bmj.c5347

Eichenwald, Heinz. (1988). Current Abstracts. Pediatric Infectious Disease Journal. 7(3):213.

FDA. (2011). Common Ingredients in U.S. Licensed Vaccines. Hämtad: 2012-02-18.

Gerber, J. S., & Offit, P. A. (2009). Vaccines and Autism: A Tale of Shifting Hypotheses. Clinical Infectious Diseases, 48(4), 456-461.

GMC. (2010). Andrew Wakefield: determination of serious professional misconduct. Hämtad: 2012-02-18.

Gorski, D. (2007). Cries the antivaccinationist: Why are we injecting TOXINS into our babies? Respectful Insolence. Hämtad: 2012-02-18.

Gorski, D. (2010a). The intellectual dishonesty of the ”vaccines didn’t save us” gambit. Respectful Insolence. Hämtad: 2012-02-18.

Gorski, D. (2010b). Vaccine Awareness Week begins: Raymond Obomsawin is still spreading the same misinformation. Respectful Insolence. Hämtad: 2012-02-18.

Gould, P. L., Leung, J., Scott, C., Schmid, D. S., Deng, H., Lopez, A., . . . Snow, S. (2009). An Outbreak of Varicella in Elementary School Children With Two-Dose Varicella Vaccine Recipients-Arkansas, 2006. The Pediatric Infectious Disease Journal, 28(8), 678-681 610.1097/INF.1090b1013e31819c31041.

Grapenholt. Ö, Silfverdal, S-A, Hugosson. S, Fredlund, H. Olcén, P. (1997). God effekt av
generell barnvaccination mot Hib
. Läkartidningen. 94(3). s. 113.

Gustafson, T. L., Lievens, A. W., Brunell, P. A., Moellenberg, R. G., Buttery, C. M. G., & Sehulster, L. M. (1987). Measles Outbreak in a Fully Immunized Secondary-School Population. New England Journal of Medicine, 316(13), 771-774.

Hall, H. (2011). HPV Vaccine for Boys. Science-Based Medicine. Accessed: 2012-01-04.

Harris, G. (2011). Panel Endorses HPV Vaccine for Boys of 11. The New York Times. Accessed: 2012-01-04.

Hovi, T., Huovilainen, A., Kuronen, T., Pöyry, T., Salama, N., Cantell, K., . . . Weckström, P. (1986). Outbreak of paralytic poliomyelitis in Finland: widespread circulation of antigenically altered poliovirus type 3 in a vaccinated population. The Lancet, 327(8495), 1427-1432.

Ho, W. (2011). Controverisal autism doctor suspended in Washington. SeattlePI. Hämtad: 2012-02-18.

Novella, S. (2009). Pockets of Vaccine Noncompliance in California. Science-Based Medicine. Accessed: 2012-01-29.

Offit, P. A., & Jew, R. K. (2003). Addressing Parents’ Concerns: Do Vaccines Contain Harmful Preservatives, Adjuvants, Additives, or Residuals? Pediatrics, 112(6), 1394-1397.

Offit, P. A. (2005). The Cutter Incident: How America’s First Polio Vaccine Led to the Growing Vaccine Crisis. New Haven and London: Yale University Press.

Offit, P. A. (2008). Autism’s False Prophets: Bad Science, Risky Medicine, and The Search For a Cure. New York: Columbia University Press.

Offit, P. A. (2010). A Look at Each Vaccine: Hib Vaccine. The Chilren’s Hospital of Philadelphia. Hämtad: 2012-02-18.

Offit, P. A. & Moser, C. A., (2011). Vaccines and Your Child: Separating Fact from Fiction. New York. Colombia University Press.

PBS. (2011). Frontline: The Vaccine War. Written, produced and directed by Jon Palfreman. Accessed: 2012-01-29.

Papavasiliou, J. T. (2011). Charges Under the Maryland Medical Practices Act. Maryland State Board of Physicians. Hämtad: 2012-02-18.

Park, A. (2012). Great Science Frauds. Time Magazine. Hämtad: 2012-02-18.

Schmitz, R., Poethko-Müller, C., Reiter, S., & Schlaud, M. (2011). Vaccination Status and Health in Children and Adolescents: Findings of the German Health Interview and Examination Survey for Children and Adolescents (KiGGS). Dtsch Arztebl Int, 108(7), 99-104.

Socialstyrelsen. (2008). Vaccination av barn – Det svenska vaccinationsprogrammet: En kunskapsöversikt för hälsovårdspersonal. Hämtad: 2012-02-18.

Spandow. O, Lundholm, R. Olofsson, K och Öman, H. (1996). Varning! Vaccin mot akut epiglottit ger ej fullgott skydd. Läkartidningen. 93(44) s. 3927-8.

Sutter, R. W., Patriarca, P. A., Cochi, S. L., Pallansch, M. A., Kew, O. M., Hall, D. B., . . . Alexander, J. P. (1991). Outbreak of paralytic poliomyelitis in Oman: evidence for widespread transmission among fully vaccinated children. The Lancet, 338(8769), 715-720.

Tsouderos, T. (2009). ‘Miracle drug’ called junk science. Chicago Tribune. Hämtad: 2012-02-18.

Tsouderos, T. och Cohn, M. (2011). Maryland medical board upholds autism doctor’s suspension. Chicago Tribune. Hämtad: 2012-02-18.

Om Emil Karlsson

Debunker of pseudoscience.

Publicerat på 2012/02/21, i Information, Konspirationer, Vetenskap och märkt , , , . Bokmärk permalänken. Lämna en kommentar.

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: