Tänker ni? – antivaccinrörelsens bristfälliga kritik av vaccinrekommendationer del 2

Detta är den andra delen i granskningen av antivaccinationsrörelsens kritik mot vaccinrekommendationer. Del 1 hittar ni här.

8. Därför vaccinerar man mot HPV

Allmänheten tror nog oftast att anledningen att man vaccinerar sig mot HPV (ett sexuellt överförbart virus) är för att förebygga livmodernshalscancer. Det finns dock många andra man vaccinerar mot HPV som t. ex. att HPV kan orsaka andra former av cancer som drabbar nacken och huvud samt många former av genitala och anala vårtor (Hall, 2011; Offit och Moser, 2011). Det är bland annat varför man i USA har börjat vaccinera pojkar mot HPV (Harris, 2011); de får ju också dessa två kategorier av sjukdomar. Genom att vaccinera pojkar så minskar man också smittospridningen till kvinnor.

Om vi tittar på lite statistik från Centers for Disease Control and Prevention, så kan vi läsa att anala/genitala vårtor är den vanligaste sexuellt överförbara sjukdomen i USA och CDC uppskattar att 6.2 miljoner nya infektioner sker varje år (Atkinson et. al., 2011). Man dör givetvis inte av att ha dessa vårtor, men kostnader är höga och den känslomässiga bördan är stor. När det gäller livmoderhalscancer så sker lite över 11000 nya fall per år och nästan 4000 dör i USA.

Men detta i åtanke klingar Ahlms påstående att det inte blir någon skada skedd (eller mer precist att inga dödsfall sker) så länge kvinnor går på ”sina årliga hälsokontroller” ytterst falskt.

9. Att skilja på korrelation och kausalitet

Korrelation handlar om två saker som sker samtidigt. Kausalitet handlar om en situation där en faktor orsakar en annan. Det tidigare implicerar inte det senare. Glassätande och drunkningsolyckor samvarierar över året, men det betyder inte att drunkningsolyckor orsakar glassförsäljning. I det här fallet är det nog varmt väder som orsakar båda.

CDC påpekar att bland dödsfallet som skett tidsmässigt sett efter vaccinering med HPV vaccinet har det inte funnits någon klustring eller konstigt mönster av dödsfall som skulle ha indikerat att det orsakades av vaccinet (CDC, 2011a). En del av dessa dödsfall är bekräftade att orsakats av andra orsaker än vaccinet. Antagligen är bilolyckor eller våldsamma övergrepp några av dessa orsaker.

10. Missförstånd kring kontrollgrupper och placebo

I vaccintester används oftast en experimentgrupp som får vaccinet och en kontrollgrupp som oftast får en injektion med samma substanser som i det riktiga vaccinet, fast utan den aktiva ingrediensen. Detta görs för att man annars inte skulle kunna skilja på en skyddseffekt (eller biverkning) som orsakades av den aktiva ingrediensen i vaccinet och en orsakad av andra ingredienser i vaccinet.

Det man vill ha reda på är huruvida den aktiva ingrediensen i vaccinet faktiskt skyddar eller ej och vad den har för eventuella biverkningar. Man kontrollerar alltså för vaccinets övriga ingredienser. Detta är god forskningsmetodik. Så det relevanta här är att kontrollgruppen inte får den verksamma substansen som experimentgruppen får.

11. Toxiska effekter är en dosfråga!

Betrakta ett utdrag om vad vi vet om följande substans (låt oss kalla den substans X).

  • Substans X är en färglös och luktfri kemikalie.
  • Substans X används i kärnkraftverk, i produktionen av kemiska och biologiska massförstörelsevapen och som ett industriellt lösningsmedel.
  • Substans X orsakar över 1.2 miljoner dödsfall per år genom inhalation.
  • Elakartade tumörer har ett högt innehåll av substans X.
  • En del framgångsrika elitidrottar pumpar sina kroppar fulla med substans X innan, under och efter deras sportprestationer. En del har dött mitt i maratonlopp på grund av att de inte lyckats kontrollera sitt intag av substans X.

Baserat på dessa korrekta vetenskapliga fakta om substans X, skulle du inte säga att substans X var ett dödligt toxin? Skulle du inte vilja förbjuda det?!

Om så, har du förbjudit vanligt vatten.

Enligt International Life Saving Foundation drunknar 1.2 miljoner människor varje år. Tack vare sina polära egenskaper är vatten bra för att lösa andra polära produkter. Tumörer har ett högt vatteninnehåll för att alla kroppens celler har det. Det finns dokumenterade fall av elitidrottare som druckit för mycket vatten utan salter, vilket har gjort att under deras sportprestation så har deras jonbalans i cellerna störst så mycket att de har avlidit (på grund av vattenintoxikation).

Förhoppningen med detta exempel var att förmedla en av kemins viktigaste principer: toxiska effekter beror på dos. Allt är egentligen toxiskt, bara du intar tillräckligt hög dos. Vatten är livsnödvändigt i förhållandevis låg mängd, men man kan dö av det i stora mängder. Det är därför det är tokigt av vaccinmotståndare att jämföra de extremt låga koncentrationerna av en substans som finns i vaccin (är oftast i storleken några få mikrogram totalt eller nanogram/kilogram kroppsvikt). Denna ohederliga jämförelse brukar kallas för ”the toxin gambit” (Gorski, 2007). Låt oss titta på det exemplet som skribenten Ahlm tar upp.

12. Formaldehyd är ett effektivt bakteriedödande preparat och finns naturligt i kroppen.

När man pratar om formaldehyd så ser de flesta nog framför sitt inre öga hyllor med genomskinliga glasburkar med kroppsdelar och märkliga djur nedsänkta i formaldehyd. Detta är dock en missvisande bild. I vaccin så används mycket låga koncentrationer av formaldehyd för att inaktivera virus och toxiska produkter från bakterier så att dessa inte orsakar sjukdom när man blir vaccinerad.

Kroppen producerar dessutom formaldehyd naturligt i sina processer (nödvändigt för att kroppen ska producera kvävebaser i DNA och aminosyror) och ett spädbarn har uppemot 50-70 gånger högre mängd formaldehyd än vad de kan bli utsatta för från vaccin (Offit och Jew, 2003; FDA, 2011).

13. Ett till citat ur sitt sammanhang…

Ahlm fortsätter att citera rapporten från Socialstyrelsen som diskuterades tidigare ur sitt sammanhang, denna gången om vaccintester och skyddseffektivitet. Citatet som presenteras av Ahlm är:

Vacciner som utvecklades i början eller mitten av förra seklet är vanligtvis inte utvärderade med dagens krav på placebokontrollerade effektprövningar. Det gäller t.ex. difteri, stelkramp, polio, mässling och i västvärlden röda hund. Dessutom skulle det anses oetiskt eftersom personer i kontrollgruppen undanhålls en etablerad och effektiv behandling.

Återigen har två meningar satts ihop utan att det visas tydligt. Citatet i sitt sammanhang lyder

Vacciner som utvecklades i början eller mitten av förra seklet är vanligtvis inte utvärderade med dagens krav på placebokontrollerade effektprövningar. Om det redan finns välfungerande vaccin så har vanligtvis sjukdomen blivit så sällsynt att det av statistiska skäl blir svårt att genomföra en sådan effektstudie.

Det gäller t.ex. difteri, stelkramp, polio, mässling och i västvärlden röda hund. Dessutom skulle det anses oetiskt eftersom personer i kontrollgruppen undanhålls en etablerad och effektiv behandling. När det tillkommer ytterligare ett vaccin mot en sjukdom, så måste det nya vaccinet i stället prövas i jämförelse med det vaccin som redan finns och används. Det går inte att beräkna absolut skyddseffekt i sådana studier, utan i stället redovisas relativ risk. Den beräknas som sjukdomsförekomst i vaccingruppen delad med sjukdomsförekomst i kontrollgruppen. Ofta försöker man ändå att skatta skyddseffekten genom att på olika sätt brygga över resultaten till andra studier, t.ex. genom att jämföra antikroppssvar. (s. 23-24)

Vad Socialstyrelsen menar är alltså att om det redan finns ett vaccin som funkar så är förekomsten av sjukdomen så låg att det blir extremt svårt av välkända statistiska anledningar (t. ex. så skulle den ovaccinerade gruppen vara mycket liten och antalet fall också vara få) att göra en studie mellan en vaccinerad grupp och en ovaccinerad grupp.

Dessutom så tillkommer de etiska aspekterna i det att det är förkastligt att förvägra en fungerande behandling till en patient. En sådan studie skulle mest största sannolikhet inte godkännas av en etisk granskningsnämnd (Gerber and Offit, 2009).

Marina Ahlm ställer den retoriska frågan hur man kan veta att vaccinen fungerar och hävdar att man faktiskt inte vet om vaccin fungerar eller ej, utan bara sysslar med relativa studier. Om Ahlm tittade på några av graferna och andra belägg som t.e x. kohortstudier som presenteras i den rapport hon kritiserar så kunde hon lätt ta reda på hur man vet att vaccinen fungerar.

Det stämmer att det inte var möjligt att göra sofistikerade laboratorietester för hundra år sedan, men det går att diagnostisera infektionssjukdomar baserat på symptombilden. För många klassiska sjukdomar är detta inte fruktansvärt svårt.

14. Sanningsrelativism och förfalskade anti-vaccin grafer

Mot den vetenskapsbaserade vetenskapen ställer Marina Ahlm upp ett antal sedan länge kända förfalskade grafer och säger att dessa erbjuder ”en helt annat sanning”. Detta är givetvis absurt, för två motsägande påstående kan inte samtidigt vara sanna!

De grafer som Ahlm hänvisar till är konstruerade av Raymond Obomsawin och ser vid första anblicken ut som om de visar att incidens och dödligheten i vaccin-förebyggande sjukdomar skedde främst innan vaccinet börjades använda.

Problemet med dessa grafer är många (Gorski, 2010a, Gorski 2010b, CDC, 2011b) :

  • Han blandar ofta ihop dödlighet med incidens (antalet nya fall per tidsenhet). Vaccin handlar om att minska incidensen, inte dödligheten när du väl är infekterad. När järnlungan introducerades slapp många barn som hade blivit förlamade av polio att kvävas ihjäl. Detta har dock inget med antalet nya fall per tidsenhet att göra.
  • Han har manipulerat graferna. Detta är tydligt för att nedgången i antalet fall är på tok för mjuk. Det finns alltid slumpmässiga årliga fluktuationer, både mer eller utan vaccin. Man kan nämligen skapa vilka trender man vill, så länge man är noga med att körsbärsplocka vilket år man börjar och slutar.
  • Han till och med plockade bort vissa år som sade emot hans egna övertygelse!

Så här ser en graf egentligen ut då man inte sysslar med de saker som Obomsawin gör, grafen visar mässlingsfall i Kanada:

Incidensen av mässling i Kanada

Och samma typ av kurva för USA:

Incidensen av mässling i USA

15. Varför ge äran åt vaccin?

Ahlm frågar sig varför vi ska ge vaccinerna äran för att ha minskat förekomsten av infektionssjukdomar när vi förkastar tanken på att vaccin orsakat den observerade ökning i antalet rapporterade fall av andra sjukdomar. Skillnaden är att det finns trovärdiga och väl undersökta mekanismer för varför vaccin producerar en skyddseffekt, men inte för dessa ”otaliga sjukdomar”. Dessutom så vet vi att incidensen av dessa vaccinförebyggande sjukdomar har återigen gått upp när man slutade vaccinera.

Referenser och vidare läsning

Atkinson, W., Wolfe, C., & Hamborsky, J. (Eds.). (2011). Epidemiology and Prevention of Vaccine-Preventable Diseases (12th ed.): The Public Health Foundation.

CDC. (1984). Measles Outbreak among Vaccinated High School Students — Illinois. Morbidity and Mortality Weekly Report. 33(24), 349-51

CDC. (2011a). Reports of Health Concerns Following HPV Vaccination. Hämtad: 2012-02-18.

CDC. (2011b). Basics and Common Questions:Some Common Misconceptions about vaccination and how to respond to them. Hämtad: 2012-02-18.

Deer, B. (2011a). How the vaccine crisis was meant to make money. BMJ, 342. doi: 10.1136/bmj.c5258

Deer, B. (2011b). How the case against the MMR vaccine was fixed. BMJ, 342: c5347. doi: 10.1136/bmj.c5347

Eichenwald, Heinz. (1988). Current Abstracts. Pediatric Infectious Disease Journal. 7(3):213.

FDA. (2011). Common Ingredients in U.S. Licensed Vaccines. Hämtad: 2012-02-18.

Gerber, J. S., & Offit, P. A. (2009). Vaccines and Autism: A Tale of Shifting Hypotheses. Clinical Infectious Diseases, 48(4), 456-461.

GMC. (2010). Andrew Wakefield: determination of serious professional misconduct. Hämtad: 2012-02-18.

Gorski, D. (2007). Cries the antivaccinationist: Why are we injecting TOXINS into our babies? Respectful Insolence. Hämtad: 2012-02-18.

Gorski, D. (2010a). The intellectual dishonesty of the ”vaccines didn’t save us” gambit. Respectful Insolence. Hämtad: 2012-02-18.

Gorski, D. (2010b). Vaccine Awareness Week begins: Raymond Obomsawin is still spreading the same misinformation. Respectful Insolence. Hämtad: 2012-02-18.

Gould, P. L., Leung, J., Scott, C., Schmid, D. S., Deng, H., Lopez, A., . . . Snow, S. (2009). An Outbreak of Varicella in Elementary School Children With Two-Dose Varicella Vaccine Recipients-Arkansas, 2006. The Pediatric Infectious Disease Journal, 28(8), 678-681 610.1097/INF.1090b1013e31819c31041.

Grapenholt. Ö, Silfverdal, S-A, Hugosson. S, Fredlund, H. Olcén, P. (1997). God effekt av
generell barnvaccination mot Hib
. Läkartidningen. 94(3). s. 113.

Gustafson, T. L., Lievens, A. W., Brunell, P. A., Moellenberg, R. G., Buttery, C. M. G., & Sehulster, L. M. (1987). Measles Outbreak in a Fully Immunized Secondary-School Population. New England Journal of Medicine, 316(13), 771-774.

Hall, H. (2011). HPV Vaccine for Boys. Science-Based Medicine. Accessed: 2012-01-04.

Harris, G. (2011). Panel Endorses HPV Vaccine for Boys of 11. The New York Times. Accessed: 2012-01-04.

Hovi, T., Huovilainen, A., Kuronen, T., Pöyry, T., Salama, N., Cantell, K., . . . Weckström, P. (1986). Outbreak of paralytic poliomyelitis in Finland: widespread circulation of antigenically altered poliovirus type 3 in a vaccinated population. The Lancet, 327(8495), 1427-1432.

Ho, W. (2011). Controverisal autism doctor suspended in Washington. SeattlePI. Hämtad: 2012-02-18.

Novella, S. (2009). Pockets of Vaccine Noncompliance in California. Science-Based Medicine. Accessed: 2012-01-29.

Offit, P. A., & Jew, R. K. (2003). Addressing Parents’ Concerns: Do Vaccines Contain Harmful Preservatives, Adjuvants, Additives, or Residuals? Pediatrics, 112(6), 1394-1397.

Offit, P. A. (2005). The Cutter Incident: How America’s First Polio Vaccine Led to the Growing Vaccine Crisis. New Haven and London: Yale University Press.

Offit, P. A. (2008). Autism’s False Prophets: Bad Science, Risky Medicine, and The Search For a Cure. New York: Columbia University Press.

Offit, P. A. (2010). A Look at Each Vaccine: Hib Vaccine. The Chilren’s Hospital of Philadelphia. Hämtad: 2012-02-18.

Offit, P. A. & Moser, C. A., (2011). Vaccines and Your Child: Separating Fact from Fiction. New York. Colombia University Press.

PBS. (2011). Frontline: The Vaccine War. Written, produced and directed by Jon Palfreman. Accessed: 2012-01-29.

Papavasiliou, J. T. (2011). Charges Under the Maryland Medical Practices Act. Maryland State Board of Physicians. Hämtad: 2012-02-18.

Park, A. (2012). Great Science Frauds. Time Magazine. Hämtad: 2012-02-18.

Schmitz, R., Poethko-Müller, C., Reiter, S., & Schlaud, M. (2011). Vaccination Status and Health in Children and Adolescents: Findings of the German Health Interview and Examination Survey for Children and Adolescents (KiGGS). Dtsch Arztebl Int, 108(7), 99-104.

Socialstyrelsen. (2008). Vaccination av barn – Det svenska vaccinationsprogrammet: En kunskapsöversikt för hälsovårdspersonal. Hämtad: 2012-02-18.

Spandow. O, Lundholm, R. Olofsson, K och Öman, H. (1996). Varning! Vaccin mot akut epiglottit ger ej fullgott skydd. Läkartidningen. 93(44) s. 3927-8.

Sutter, R. W., Patriarca, P. A., Cochi, S. L., Pallansch, M. A., Kew, O. M., Hall, D. B., . . . Alexander, J. P. (1991). Outbreak of paralytic poliomyelitis in Oman: evidence for widespread transmission among fully vaccinated children. The Lancet, 338(8769), 715-720.

Tsouderos, T. (2009). ‘Miracle drug’ called junk science. Chicago Tribune. Hämtad: 2012-02-18.

Tsouderos, T. och Cohn, M. (2011). Maryland medical board upholds autism doctor’s suspension. Chicago Tribune. Hämtad: 2012-02-18.

Om Emil Karlsson

Debunker of pseudoscience.

Publicerat på 2012/02/19, i Information, Konspirationer, Vetenskap och märkt , , . Bokmärk permalänken. Lämna en kommentar.

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: